1. Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden gelden als exclusieve basis voor het bestellen en verzenden van goederen die zijn besteld via de online shop op www.novanaturals.nl. We accepteren geen tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

2. Aanbod en aanvaarding

De aanbiedingen van Nova Naturals zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van bevestiging. Ze zijn een uitnodiging aan de besteller om een ​​bindend contractaanbod in te dienen. De aanvaarding van een aanbieding vindt plaats door afgifte van de verzendbevestiging (e-mail) of door verzending van de goederen. De automatisch gegenereerde verkoopbevestiging (e-mail) betekent nog geen aanvaarding van het aanbod, het informeert de klant alleen dat de bestelling door ons is ontvangen.

3. Herroepingsrecht

Eindconsumenten hebben het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Nova Naturals) op de hoogte stellen van uw beslissing dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail per post).

U kunt het formulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen of indienen op onze website.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen we u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de standaard, goedkope levering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop we de kennisgeving van uw annulering van deze Overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren terug te betalen totdat we de Goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt bewezen dat je de Goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat zich eerder voordoet. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst, retourneren of overhandigen aan Nova Naturals. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Zij zijn aansprakelijk voor elk waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om hun staat, eigenschappen en functionaliteit te inspecteren.

Opmerking voor retouren

Mocht u door uw retourzending onder de limiet voor gratis verzending vallen, behouden wij ons het recht voor om de verzendkosten met terugwerkende kracht te berekenen. Deze kosten worden dan in mindering gebracht op de orderwaarde van de retour.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.

4. Garantie – De garantie is gebaseerd op:

Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De aansprakelijkheid van Nova Naturals voor schade is echter uitgesloten als de schade te wijten is aan lichte nalatigheid.

5. Prijzen – De prijzen vermeld in de winkel:

De prijzen in de winkel zijn inclusief wettelijke omzetbelasting en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn weergegeven in Euro (€).

6. Verzendkosten

Verzendkosten voor leveringen binnen Nederland:

Binnen Nederland zijn er geen verzendkosten voor bestellingen met een waarde van 50,– Euro of meer. Indien de orderwaarde lager is dan 50,- Euro, zijn de standaard verzendkosten 5,95 Euro. Uitzondering: Voor winkeliers die recht hebben op kortingen en medesponsorende klanten, worden de verzendkosten tot een bestelwaarde van 200,- niet gedragen door Nova Naturals.

Eventuele toeslagen voor buitenwijken worden vooraf gecommuniceerd. Levering naar andere landen geschiedt alleen op aanvraag (zie punt 7).

7. Betalingsvoorwaarden / betalingsvarianten

Binnen Nederland staan ​​alle genoemde betaalmethoden voor u ter beschikking (iDeal)

Personen woonachtig in Nederland kunnen via iDeal betalen vanaf een Nederlandse rekening. Wij incasseren het factuurbedrag van de door de klant opgegeven rekening met behulp van Mollie. Bij betaling via iDeal dient erop gelet te worden dat de rekening voldoende gedekt is en dat de rekeninggegevens correct worden ingevuld. Indien wij kosten maken wegens terugboekingen waarvoor de klant verantwoordelijk is of wegens ongerechtvaardigde bezwaren van de klant, draagt ​​de klant de door ons gemaakte kosten voor de terugvordering. Betaling via automatische incasso wordt door ons aangeboden onder voorbehoud. We behouden ons het recht voor om informatie over kredietwaardigheid te verkrijgen om onze legitieme belangen te beschermen (zie punt 14). Mochten klanten met betalingen in gebreke zijn, dan zijn de aanmaningskosten onder punt 9 van toepassing.

8. Leveringstermijnen

Nova Naturals heeft het recht om ook deelleveringen te doen. De levering bij UPS kan worden gevolgd door middel van een code die per e-mail wordt verzonden.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het onbeperkte eigendom van Nova Naturals totdat de volledige betaling is ontvangen.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat wij vanwege verschillende jurisdicties en interpretaties van controleorganen in verschillende landen de juridische conformiteit van onze reclameteksten niet kunnen garanderen. Deze zijn naar ons beste weten en overtuiging geschreven, maar het publiceren van formuleringen van de Nova Naturals-homepage of van infobladen is uitsluitend op eigen risico. Nova Naturals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hun volledigheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Aansprakelijkheid voor elke vorm van schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de op deze internetpagina’s gepubliceerde informatie, is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Het downloaden van programma’s en gegevens is op eigen risico van de gebruiker. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade veroorzaakt door het opvragen of downloaden van gegevens (bijvoorbeeld door computervirussen). De internetpagina’s van Nova Naturals verwijzen ook naar internetpagina’s van derden (links). Nova Naturals heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Nova Naturals is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Links naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden als extra service voor bezoekers van onze website.

11. Auteursrecht

De inhoud op de internetpagina’s van Nova Naturals is intellectueel eigendom van Nova Naturals. Informatie mag alleen voor privégebruik worden gedownload of afgedrukt. Verder gebruik is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nova Naturals. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

12. Gegevensbescherming

Uiteraard gaat Nova Naturals op een verantwoorde en vertrouwelijke manier om met uw persoonsgegevens. De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van bestellingen worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien nodig voor de orderverwerking, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven en derden die betrokken zijn bij de orderverwerking (betalingsdienstaanbieders en acquirers). Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of deze niet meer correct zijn, zullen wij op basis van de desbetreffende instructies zorgen voor verwijdering van uw gegevens. Op verzoek ontvangt u informatie over alle door ons opgeslagen gegevens. Als u nog vragen heeft over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. We vestigen ook graag uw aandacht op de volgende gegevensrelevante records:

a) Gebruik van analytische programma’s

Deze website maakt deels gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. “(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over website-activiteit voor sponsors en het leveren van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. In geen geval zal Google koppelt uw IP-adres aan andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. 

b) Plug-ins van sociale netwerken

Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk”-knop op Facebook te klikken of door een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook overgebracht en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit gebied en instellingen opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbescherming informatie van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

13. Bedrijfsgegevens / informatie over de identiteit van de verkoper

Zo kunt u contact met ons opnemen:

Nova Naturals

Hoefsmidstraat 41

3194 AA, Hoogvliet

Rotterdam

Telefoon 085-0044922

E-mail: klantenservice@novanaturals.nl

Nova Naturals is een onderdeel van S.A. Trading Group B.V.

14. Plaats van optreden

Plaats van uitvoering is Nova Naturals, Hoefsmidstraat 41, 3194 AA, Hoogvliet Rotterdam. Bij generieke goederen draagt ​​de debiteur het risico van de prestatie (bijvoorbeeld bij verzending via een pakketbezorgdienst zoals UPS). Onze pakketdienst van UPC levert niet aan pakstations.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De wetten van Nederland zijn van toepassing met uitsluiting van de wetten op de nationale aankoop van roerende goederen. De exclusieve bevoegde rechtbank is de lokale rechtbank van Rotterdam, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

16.Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijft de rest van het contract geldig. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de relevante wettelijke bepalingen.

21.07.2021